ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขใจพัฒนา 7 ชมุชนดงอุดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

  • ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขใจพัฒนา 7 ชมุชนดงอุดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ   เอกสารประกวด

ประกาศ

เอกสารประกวด

0

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โอนครั้งที่ ๑๒

Posted by:

โอนงบประมาณ ครั้งที่ 12-2567 (อำนาจนายก)

0

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โอนครั้งที่ ๑๑

Posted by:

โอนงบประมาณ ครั้งที่ 11-2567 (อำนาจนายก)

0

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ปี 2567

Posted by:

ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ปี 2567

0

สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Posted by:

สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

0

สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-In) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Posted by:

สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ (Walk-In) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

0