คำสั่งปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว ที่ 1/2566 เรื่อง มอบอำนาจของปลัดเทศบาลให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน

Posted by:

คำสั่งปลัดมอบรองปลัด

0

Add a Comment