รับการประเมินความพร้อมในการจัดการสาธารณสุขเพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองใส

Posted by:

รับการประเมินความพร้อมในการจัดการสาธารณสุขเพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองใส

  • วันที่ 25 มกราคม 2567 นายชัยวิทย์ กาญจน์วิเศษศรี นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเรืองศักดิ์ สุขเพิ่ม รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยนายมณีรัตน์ ราญมีชัย ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว นายนภดล พลประถม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสาวอรทัย ขาวศรี ผู้อำนวยการกองคลัง นางรำไพ ตรีกุล ผูัอำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เจ้าหน้าที่กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหนองบัวรับการประเมินความพร้อมในการจัดการสาธารณสุขเพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองใส จากคณะทำงานประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประเมินผลการดำเนินงานหลังถ่ายโอนจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และนำทีมคณะประเมินฯ ลงพื้นที่ เพื่อสำรวจความคิดเห็น ความต้องการของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่

0

Add a Comment