ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ปี 2567

Posted by:

ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ปี 2567

0

Add a Comment