วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลหนองบัว

“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

ภายใต้นโยบายการบริหารที่ว่า

เทศบาลตำบลหนองบัวยุคใหม่ พัฒนาโปร่งใส ใส่ใจทุกชุมชน”

 

พันธกิจ การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองบัว

   1.  โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ขั้นพื้นฐานทั่วถึง
   2. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการศึกษาของเด็กเยาวชนและนันทนาการของประชาชน
   3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
   4. ยกระดับรายได้ของประชาชน
   5. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม
   6. เพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัว (พ.ศ.2566-2570)

  • ในการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัว ได้ใช้ข้อมูลจากสภาพความเป็นจริงของพื้นที่ ที่มาจากสภาพปัญหา และความต้องการของประชาชน ประกอบด้วย นำนโยบายของรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาอำเภอมาบูรณาการเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาล เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ซึ่งเทศบาลตำบลหนองบัวได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาไว้  6  ด้าน ดังนี้
   • ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์
   • ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ
   • ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   • ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ การค้า และการลงทุน
   • ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   • ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านบริหารจัดการแบบบูรณาการ

กลยุทธ์

   • ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์
    • มีกลยุทธ์ ดังนี้
     • 1.1 การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
     • 1.2 การพัฒนาก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงระบบคมนาคมขนส่ง ถนน ทางเท้า สะพาน และระบบระบายน้ำ
     • 1.3 การวางผังเมืองและควบคุมการก่อสร้างอาคารให้ปลอดภัย
     • 1.4 การพัฒนาระบบจราจร
   • ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    • มีกลยุทธ์ ดังนี้
     • 2.1 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาในทุกระดับ
     • 2.2 การส่งเสริมศาสนาและอนุรักษ์ภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่น
     • 2.3 การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
   • ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    • มีกลยุทธ์ ดังนี้
     • 3.1 การพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
     • 3.2 การส่งเสริมและพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ยากไร้
     • 3.3 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
     • 3.4 การบริหารจัดการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     • 3.5 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม
     • 3.6 การจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   • ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ การค้า และการลงทุน
    • มีกลยุทธ์ ดังนี้
     • 4.1 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
     • 4.2 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้แข่งขันได้
     • 4.3 การส่งเสริมอุตสาหกรรมพัฒนาแรงงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
     • 4.4 การขยายผลองค์ความรู้การทำเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   • ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    • มีกลยุทธ์ ดังนี้
     • 5.1 การส่งเสริมการท่องเที่ยว
     • 5.2 การพัฒนาสร้างจิตสำนึกตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     • 5.3 การพัฒนาแหล่งน้ำ และนำไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด
     • 5.4 การแก้ไขปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อม
     • 5.5 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
   • ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านบริหารจัดการแบบบูรณาการ
    • มีกลยุทธ์ ดังนี้
     • 6.1 การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร
     • 6.2 การปรับปรุงและพัฒนารายได้ของ อปท.
     • 6.3 การพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
     • 6.4 การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
     • 6.5 การให้บริการประชาชนทั้งด้านวิชาการ และบริการอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
   • ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์